Pretraži samo u ovoj kategoriji

Trenutno nema artikala u izabranoj kategoriji.

Kategorije proizvoda

Traktorski rezervni delovi

Rezervni delovi za poljomehanizaciju

Poljomehanizacija

Kombajn

Subvencije za Poljoprivredu 2019

Subvencije u poljoprivredi 2020

Subvencije u poljoprivredi 2021

Pozovite nas

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja, pozovite nas!
+381 (0) 26 / 381-548
Pretraži samo u ovoj kategoriji

Kataloški broj: K3080670
Šifra proizvoda: 600037

Šifra proizvoda: 012929

Šifra proizvoda: 011006

Kataloški broj: 10368917
Šifra proizvoda: 200904
Poreklo proizvoda: Turska

Kataloški broj: 10368919
Šifra proizvoda: 004616

Šifra proizvoda: 011005

Kataloški broj: 78350925
Šifra proizvoda: 101042
Poreklo proizvoda: Polska

Šifra proizvoda: 600240
Opis proizvoda: Za realizaciju Konkursa za dodelu bespovratnih sredstava za opremanje stoarskih farmi u AP Vojvodini u 2021. godini predvien je ukupan iznos do 90.000.000,00 dinara. Bespovratna sredstva za opremanje stoarskih farmi po ovom konkursu utvruju se u iznosu do 70% do prihvatljivih trokova investicije za podnosioce prijava: fizika lica, preduzetnike i pravna lica. Prilikom obrauna, uzima se vrednost investicije bezporeza na dodatu vrednost (PDV). Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne moe prei 2.000.000,00 dinara. Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 60.000,00 dinara, odnosno u razmatranje e biti uzete prijave ija je vrednost investicije jednaka ili vea od 100.000,00 dinara. Pokrajinski sekretarijat putem svog nadlenog sektora moe da naloi Poljoprivrednoj trunoj i savetodavnoj slubi AP Vojvodine da utvrdi injenino stanje na terenu -NULTA KONTROLA. NULTOM KONTROLOM se smatra utvrivanje zateenog injeninog stanja na terenu. Investicije zapoete pre nulte kontrole se ne prihvataju. Prilikom razmatranja podnetih prijava za ostvarivanje bespovratnih sredstava, priznavae se samo investicije realizovane nakon 01.01.2021. godine. Bespovratna sredstva namenjena su za nabavku nove opreme u sledeeim sektorima: Sektor mleko: 1. Oprema za muu, hlaenje i uvanje mleka na farmi, ukljuujui sve elemente, materijale i instalacije. 2. Maine i oprema za rukovanje i transport vrstog, polutenog i tenog stajnjaka (transporteri za stajnjak, ureaji za meanje polutenog i tenog stajnjaka, pumpe za pranjenje rezervoara, separatori za poluteni i teni stajnjak, maine za punjenje tenog stajnjaka. 3. Maine i oprema za pripremu stone hrane, za hranjenje i napajanje ivotinja (mlinovi i blenderi mealice za pripremu stone hrane, oprema i dozatori za koncentrovanu stonu hranu, ekstraktori, transporteri, miks prikolice i dozatori za kabastu stonu hranu. 4. Oprema za fiksne ograde i elektrine ograde za panjake/livade. Sektor meso i jaja 1. Maine i oprema za rukovanje i transport vrstog, polutenog i tenog stajnjaka (transporteri za stajnjak; ureaji za meanje polutenog i tenog stajnjaka, pumpe za pranjenje rezervoara, separatori za poluteni i teni stajnjak, maine za punjenje tenog stajnjaka. 2. Opremanje objekata za gajenje krmaa i proizvodnju prasadi za tov. 3. Maine i oprema za skladitenje i pripremu stone hrane, za hranjenje i pojenje ivotinja (mlinovi i blenderi/mealice za pripremu stone hrane, oprema i dozatori za koncentrovanu stonu hranu, ekstraktori, transporteri, miks prikolice i dozatori za kabastu stonu hranu. 4. Oprema za smetaj kvoki, specijalizovani/posebno opremljeni kavezi 5. Oprema za fiksne ograde i elektrine ograde za panjake/livade 6. Nabavka opreme za ivinarske farme za proizvodnju konzumnih jaja 7. Nabavka opreme za sortiranje, pakovanje i uvanje konzumnih jaja 8. Opremanje objekata za manipulaciju, odlaganje i obradu stajnjaka 9. Nabavka opreme za rukovanje, sakupljanje i korienje ivotinjskog ubriva i posebna oprema za transport ubriva Korisnici sredstava Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, i to : -fiziko lice: nosilac registrovanog komercijalnog porodinog poljoprivrednog gazdinstava preduzetnik nosilac registrovanog komercijalnog porodinog poljoprivrednog gazdinstava -pravno lice: privredno drutvo zemljoradnika zadruga sloena zadruga nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva. Privredno drutvo moe ostvariti pravo na podsticaje ako je razvrstano u mikro i malo pravno lice, u skladu sa zakonom kojim se ureuje raunovodstvo. Specifini uslovi za uee na konkursu Sektor mleko Poljoprivredna gazdinstva koja poseduju u svom vlasnitvu RPG 1 19 mlenih krava. Poljoprivredno gazdinstvo mora imati potvrdu za mlene krave izdatu od nadlene veterinarske slube. Za investicije u sektoru proizvodnje ovjeg, odnosno kozijeg mleka, nema specifinih kriterijuma prihvatljivosti. Sektor meso Poljoprivredna gazdinstva sa manje od 20 grla kvalitetnih priplodnih goveda tovnih rasa ili manje od 150 grla priplodnih ovaca ili koza ili manje od 30 priplodnih krmaa ili manje od 100 tovnih svinja ili od 1.000 3.999 brojlera. Sektor proizvodnje komzumnih jaja nema specifinih kriterijuma prihvatljivosti. Poljoprivredno gazdinstvo mora imati potvrdu za odgovarajuu kategoriju ivotinja izdatu od nadlene veterinarske slube. Nain dostavljanja prijava: Prijavu na Konkurs s traenom dokumentacijom dostavljati POTOM NA ADRESU:Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i umarstvo,21000 Novi Sad,Bulevar Mihajla Pupina broj 16 s naznakom: KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA OPREMANJE FARMI U 2021.GODINI ili lino na pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Pokrajinske vlade AP Vojvodine, svakog radnog dana od 9.00 do 14.00 asova. Konkurs je otvoren do utroka sredstava, a zakljuno sa 05.03.2021. godine.

Šifra proizvoda: 000044

Kataloški broj: 10014040
Šifra proizvoda: 007213
Poreklo proizvoda: Poljska

Kataloški broj: 42102010
Šifra proizvoda: 000206
Poreklo proizvoda: Poljska
Opis proizvoda: URSUS; C-330, C-330M, C-335M, C-350, C-355, C-360

Kataloški broj: 42102011
Šifra proizvoda: 001281
Poreklo proizvoda: Poljska

Pozovite nas

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja, pozovite nas!
+381 (0) 26 / 381-548
-